8 tips om medewerkers te motiveren met prestatiedoelen

8 tips om medewerkers te motiveren met prestatiedoelen

Inhoud de whitepaper

Prestatiemanagement is een systeem om medewerkers de kans te geven hun talenten optimaal in te zetten bij het bereiken van de organisatiedoelen. Het is een continu en cyclisch proces, dat uit verschillende stappen bestaat. We concentreren ons in deze whitepaper op het formuleren van resultaatafspraken en ontwikkelingsdoelen. 

Prestatiedoelen

Om prestatiedoelen te formuleren die effectief zijn, kan gebruik worden gemaakt van het SMART-principe. De letters SMART staan voor Specifiek, Meetbaar, Achievable (haalbaar), Relevant en Tijdsgebonden. De A kan daarnaast ook staan voor Aanvaard (Accepted), om aan te geven dat de medewerker de in samenspraak geformuleerde prestatie- en ontwikkelingsdoelen ook daadwerkelijk bereid is te accepteren, omdat ze haalbaar en redelijk zijn. Deze whitepaper geeft acht tips om effectieve prestatie- en ontwikkelingsdoelen te formuleren, op basis van het SMART-principe.

Om duidelijke feedback te kunnen geven aan medewerkers over hun vorderingen bij het halen van prestatiedoelen, moeten deze in de eerste plaats voldoende concreet zijn. Ze mogen niet te eenvoudig zijn, maar evenmin te complex. Beide situaties kunnen leiden tot onderpresteren van de medewerker. Belangrijk is verder dat resultaatafspraken in lijn liggen met het grotere afdelings- en organisatiedoel en dat een duidelijke tijdslimiet wordt gesteld aan het behalen ervan.

Download de whitepaper

* Verplichte velden