Brexit en verblijfsrechten

Naar verwachting is de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 29 maart 2019 een feit. De uittreding heeft mogelijk ingrijpende gevolgen voor Britse onderdanen die in Nederland willen blijven wonen en werken.

Op dit moment onderhandelen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over het uittredingsakkoord. Het verloop van de onderhandelingen kan op zijn minst stroef worden genoemd en er zijn nog veel onduidelijkheden.

Het Verenigd Koninkrijk blijft in ieder geval een lidstaat van de Europese Unie tot aan de Brexit. Dit betekent dat Britse burgers tot die datum EU-onderdaan blijven. Wat de verblijfsrechten in Nederland daarna worden, hangt af van de uitkomst van lopende onderhandelingen. Wel is er een voorlopige overeenkomst waarin de rechten van Britten en EU-burgers na de Brexit staan.

Wat kunnen werkgevers in de tussentijd doen

De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn nog gaande en de uittredingsovereenkomst is nog niet definitief. Het is daarom niet duidelijk wat Britse werk-nemers moeten doen om in Nederland te kunnen blijven werken na de Brexit, en hoe werk-gevers hun werknemers, en hun familie, daarbij kunnen helpen.

Ons advies is te inventariseren welke verblijfsstatus uw Britse werknemers hebben, en hen te wijzen op de acties die zij eventueel moeten ondernemen, rekening houdend met een bestaand of een ten gevolge van de Brexit te ontwikkelen loopbaanperspectief.

De voorlopige overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU beschrijft de mogelijkheden die Britse werknemers hebben om een langer verblijf in Nederland te regelen.

1. De Britse werknemer die 5 jaar of langer in Nederland verblijft zonder verblijfsdocument

Deze heeft verblijfsrecht tot aan de Brexit. Wanneer de werknemer 5 jaar in Nederland heeft verbleven kan hij een aanvraag duurzaam verblijf indienen. De werknemer moet aantonen dat hij 5 jaar in Nederland heeft gewoond en gewerkt. Familieleden van de werknemer kunnen in beginsel alleen duurzaam verblijf aanvragen als de werknemer ook duurzaam verblijf heeft.

Het EU-verblijfsdocument duurzaam verblijf vervalt op 29 maart 2019. Op die dag zijn Britse burgers namelijk geen EU-burger meer. Zie onder 2.

Een verblijfsdocument duurzaam verblijf kan digitaal worden aangevraagd bij de IND.

2. De Britse werknemer die in het bezit is van een EU-verblijfsdocument duurzaam verblijf

De werknemer heeft verblijfsrecht als EU-burger tot aan de Brexit.

Deal: bij een deal wisselt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het verblijfsdocument gratis om voor een nieuw soort verblijfsdocument. Een aanvraag is niet nodig.

No deal: over de situatie in geval van geen deal is nog geen informatie bekend.

3. Britse werknemer die in bezit is van een geldige verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd.

Deal en no deal: de werknemer heeft ook ná de Brexit verblijfsrecht in Nederland. De Brexit heeft geen invloed op het verblijfsrecht van de werknemer.

Een verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd kan digitaal worden aangevraagd bij de IND. De wettelijke beslistermijn voor deze aanvraag is 6 maanden.

4. De Britse werknemer verblijft korter dan 5 jaar in Nederland

De werknemer heeft verblijfsrecht als EU-burger tot aan de Brexit.

Deal: na brexit houdt de werknemer bij een deal verblijfsrecht vanwege het uittredingsakkoord.

No deal: over de situatie in geval van geen deal is nog geen informatie bekend.

5. De Britse werknemer wil Nederlander worden

De werknemer kan de Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie of via optie.

Een werknemer kan naturalisatie aanvragen als hij 5 jaar of langer met een geldige verblijfsvergunning in Nederland woont.

Als hij voldoet aan de voorwaarden kan de werknemer door optie Nederlander worden. De optieprocedure wordt door de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven, afgewikkeld.

Nadere informatie

Uitgebreide en actuele informatie, ook over aanvraagprocedures en kosten, is te vinden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), https://ind.nl/Paginas/Brexit.aspx.

De brexit zal zeker ook gevolgen hebben voor arbeidsvoorwaardelijke regelingen en voorzieningen, zoals sociale zekerheid en pensioen, van zowel Britse onderdanen die in Nederland werken, als van Nederlandse burgers die in het Verenigd Koninkrijk werken. Over deze effecten is nog geen concrete informatie beschikbaar.