Coronabanen in de zorg

Coronabanen in de zorg

Subsidieregeling overheid

Omdat de werkdruk in de zorg behoorlijk onder druk staat, stelt de overheid € 80 miljoen beschikbaar om zorgorganisaties te ondersteunen met tijdelijke banen.

Werkgevers kunnen subsidie krijgen om tijdelijk mensen in te zetten in ondersteunende functies. In principe geldt de subsidieregeling voor alle zorg- en welzijn aanbieders.

Ondersteunende functies

 • gastvrouw / gastheer
 • zorgassistent / zorg buddy
 • ADL–ondersteuner
 • welzijnsassistent
 • ondersteuner zorgmedewerker
 • ondersteuner veiligheid

Het gaat hierbij om ondersteunende functies in de zorg voor maximaal 6 maanden. De periode loopt van 1 januari 2021 tot/m 30 juni 2021. Voor medewerkers die in deeltijd een MBO - leereenheid van 6 maanden op niveau 3 volgen wordt de periode verlengd tot 1 september 2021.

Voorwaarden

 • De medewerkers moeten gemiddeld minimaal 20 uur per week werken gedurende een periode van minimaal 2 maanden en maximaal 6 maanden.
 • Hun werkzaamheden hebben een directe link met de impact van de corona crisis op de zorg.
 • Het is mogelijk om mensen in dienst te nemen of in te lenen.
 • De corona banen zijn op of na 1 januari 2021 gecreëerd
 • De corona banen mogen niet ook op een andere manier bekostigd worden.
 • De medewerkers zijn bovenformatief (boventallig).
 • Het is een formatieplaats die onder normale omstandigheden niet beschikbaar is.
 • Het gaat om tijdelijke extra ondersteuning.
 • Het aantal werkzame personen bij de werkgever mag maximaal met 100% toenemen met het aantal corona banen dat wordt aangevraagd. Tenzij de zorgaanbieder maximaal twee werkzame personen in dienst heeft, dan mag subsidie aangevraagd worden voor maximaal drie corona banen.
 • Door het indienen van een aanvraag stemt de organisatie ermee in dat in ieder geval de naam en vestigingsplaats van de zorgorganisatie, het verstrekte voorschot en de verleende en vastgestelde subsidie openbaar gemaakt kunnen worden.

Hoogte van de subsidie

De maximale subsidiebedragen liggen op 120% van het wettelijk minimumloon. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

Het wettelijk minimumloon voor een medewerker van 21 jaar en ouder is op maandbasis € 1.684,80, 120% is € 2.021,76. Over dit bedrag worden de, zoals in de CAO aangegeven, onregelmatigheidstoeslag, eindejaarsuitkering, vakantiegeld, pensioen- en sociale zekerheid lasten en de transitievergoeding berekend.

Daarnaast ontvangt men een vergoeding van maximaal 20% van de loonkosten voor begeleiding van de tijdelijke werknemers. Dit wordt berekend op basis van 120% het WML.

Het maximale subsidiebedrag per fte corona baan bedraagt € 25.440 en per zorgaanbieder worden er maximaal 157 voltijds corona banen gesubsidieerd.

Subsidieaanvraag

Zorginstanties die in aanmerking willen komen voor deze subsidie kunnen op de site van de Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) een online belangstellingsformulier invullen. Dit kan gedurende de periode van 1 februari 2021 tot/m 28 februari 2021 https://www.dus-i.nl/subsidies/coronabanen-in-de-zorg

De echte subsidieaanvraag kan men indienen van 1 maart 9:00 uur tot en met 31 maart 2021 17:00 uur.

Verantwoording

 • Subsidies tot € 25.000 worden ambtshalve vastgesteld. Er kan een steekproef uitgevoerd worden voor de vaststelling van de subsidie.
 • Voor een subsidie tussen € 25.000 en € 125.000 toont de werkgever aan de hand van een verklaring inzake werkelijke kosten aan dat de activiteiten zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen. Deze verklaring moet worden opgesteld en ondertekend door een bestuurder. Er kan een steekproef uitgevoerd worden voor de controle van de verklaring inzake werkelijke kosten.
 • Voor een subsidie van € 125.000 of meer legt de werkgever verantwoording af aan de hand van een bijlage bij de jaarrekening. Deze gaat vergezeld van een verklaring en het verslag van feitelijke bevindingen van een accountant, overeenkomstig een door de minister vastgesteld en bekendgemaakt accountantsprotocol.