Coronabanen in het hoger onderwijs

Coronabanen in het hoger onderwijs

Subsidieregeling overheid

Het kabinet stelt €19,4 miljoen beschikbaar voor tijdelijke coronabanen in ondersteunende functies in het hoger onderwijs. 

Door de coronamaatregelen staat het onderwijs voor grote uitdagingen. Instellingen moeten onderwijs verzorgen dat deels op de instelling en deels op afstand plaatsvindt. Daarnaast kunnen minder studenten tegelijk op locatie les krijgen, waardoor dezelfde les vaker aangeboden moet worden. Deze aanpassingen kunnen niet altijd door het huidige personeel worden opgevangen.

Door het inzetten van deze tijdelijke coronabanen en door subsidie van de overheid kan het onderwijs doorgaan, zodat achterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen en teruggedrongen. Daarnaast draagt het bij aan een lagere werkdruk onder het onderwijspersoneel.

Ondersteunende functies

 • Surveillanten en begeleiders, bijvoorbeeld voor de toetsing van studenten.
 • Helpdesk- en service medewerkers.
 • Student-assistenten voor begeleiding bij practica.
 • Ondersteuning bij:
  - online onderwijs (ICT);
  - handhaving van de coronamaatregelen op de campus;
  - het anders inrichten van ruimten (waaronder practicaruimten) op de campus;
  - communicatie- en roosterwerkzaamheden;
  - andere werkzaamheden waarbij extra inspanningen nodig zijn als gevolg van de coronacrisis.
 • Overige functies ter ondersteuning van het onderwijs en onderzoek.

Het gaat hierbij om ondersteunende functies in het hoger onderwijs voor maximaal 6 maanden, die zijn opengesteld vanaf 1 januari 2021. De periode loopt van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021. 

Overzicht van de onderwijsinstellingen en verdeling van de gelden

Naam onderwijsinstelling Max bedrag per instelling
Protestantse Theologische Universiteit €16.598
Universiteit Leiden €702.536
Universiteit Leiden €762.711
Universiteit Utrecht €947.117
Erasmus Universiteit Rotterdam €566.646
Technische Universiteit Delft €826.113
Technische Universiteit Eindhoven €440.095
Universiteit Twente €413.595
Wageningen University €422.223
Universiteit Maastricht €487.311
Universiteit van Amsterdam €847.982
Vrije Universiteit Amsterdam €655.187
Radboud Universiteit Nijmegen €596.759
Tilburg University €261.085
Theologische Universiteit Apeldoorn €16.167
Open Universiteit €88.876
Universiteit voor Humanistiek €16.167
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerk (Vrijg) in Nederland €16.167
Katholieke PABO Zwolle €21.145
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht €156.879
Christelijke Hogeschool Windesheim €548.225
Gerrit Rietveld Academie €44.241
Hotelschool The Hague €69.295
Design Academy Eindhoven €27.725
Avans Hogeschool €772.229
Pedagogische Hogeschool De Kempel €22.309
Iselinge Hogeschool €16.167
Marnix Academie €38.475
Codarts, Hogeschool voor de Kunsten €78.215
Driestar educatief €33.825
HAS Hogeschool €116.579
HZ University of Applied Sciences €131.483
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten €206.516
Hogeschool Leiden €263.527
Hogeschool IPABO Amsterdam Alkmaar €27.949
Breda University of Applied Sciences €165.384
Stichting Hogeschool Viaa €40.795
Hogeschool Rotterdam €862.222
Saxion Hogeschool €606.485
Hogeschool der Kunsten Den Haag €106.453
Christelijke Hogeschool Ede €103.117
Hanzehogeschool Groningen €708.178
Hogeschool Utrecht €765.845
Zuyd Hogeschool €413.121
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen €808.912
ArtEZ €171.720
Hogeschool INHOLLAND €614.098
De Haagse Hogeschool €548.294
Hogeschool van Amsterdam €1.001.714
Fontys Hogescholen €1.054.406
Hogeschool Van Hall Larenstein €131.789
Aeres Hogeschool €105.306
Hogeschool Thomas More €16.167
NHL Stenden Hogeschool €517.875
Totaal €19.400.000

 

Subsidieverplichtingen

Om voor de subsidie in aanmerking te komen gelden volgende verplichtingen:

 • De subsidie wordt uitsluitend besteed aan de activiteiten waarvoor de subsidie is bedoeld, met dien verstande dat:
  - voor subsidies tot € 125.000 het niet aangewende deel van de subsidie kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt; en
  - voor subsidies van € 125.000 of meer de subsidie uitsluitend wordt besteed aan de activiteiten waarvoor zij worden verstrekt.
 • De activiteiten kunnen worden verricht van 1 januari tot en met 30 juni 2021 en zijn van toepassing op functies die per 1 januari 2021 open zijn gesteld.
 • Er wordt maximaal 120 procent van het minimumloon, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, uitbetaald als loon voor de functies bedoeld in artikel 5, derde lid, onderdeel b.

Hoogte van de subsidie

De maximale subsidiebedragen liggen op 120% van het wettelijk minimumloon. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. 

Het wettelijk minimumloon voor een medewerker van 21 jaar en ouder is op maandbasis € 1.684,80, 120% is € 2.021,76. 

Subsidieaanvraag

Een instellingsbestuur van een onderwijsinstelling dat in aanmerking wil komen voor de subsidie kan gedurende de periode 1 t/m 28 februari 2021 op de internetpagina van de Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) een aanvraagformulier invullen. https://www.dus-i.nl/subsidies/coronabanen-hoger-onderwijs

Verantwoording

 • De verantwoording van de subsidie geschiedt in de verslaggeving over het jaar 2021 overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving met dien verstande dat:
  - bij subsidie tot € 125.000 de verantwoording geschiedt in de jaarverslaggeving en in model G, onderdeel 1; de subsidieontvanger toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan; en
  - bij subsidie van € 125.000 of meer de verantwoording geschiedt in de jaarverslaggeving en in model G, onderdeel 2; de vaststelling vindt plaats binnen een jaar na de indiening van het jaarverslag over het verslagjaar 2021.
 • De instelling toont op verzoek van de Minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.