Corona en de regels rond zieke werknemers

In 2016 publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens de Beleidsregels zieke werknemer. Dit document, gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens en later de Algemene verordening gegevensbescherming, bevat een verzameling zeer strikte regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers. De essentie is dat het verwerken van medische gegevens niet is toegestaan. Het begrip medisch gegeven moet ruim worden geïnterpreteerd.

Maar nog meer dan dat bevat het document gedragsregels voor werkgevers in geval van ziekte en reïntegratie van werknemers. U mag werknemers bij een ziekmelding bijvoorbeeld niet vragen naar de aard van de gezondheidsklachten.

De vraag is wat de huidige coronacrisis betekent voor deze regels. In verband met de verspreiding van het coronavirus heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aanvullende informatie gepubliceerd, zoals gebruikelijk in de vorm van vragen en antwoorden.

De bestaande restricties worden niet of nauwelijks versoepeld. Een werkgever mag formeel nog steeds niet vragen naar de aard van de ziekte. Een werknemer is niet verplicht de werkgever te informeren. De meeste werknemers zullen dit echter uit zichzelf wel doen.

Een werkgever mag - en moet - wel acties ondernemen die in het belang zijn van de werknemer zelf, collega’s, klanten en relaties. De instructies van het RIVM en - in geval van besmetting - de regionale GGD zijn hierbij leidend.

Voorbeelden zijn:

  • een werkgever mag een werknemer naar huis sturen indien deze griepverschijnselen vertoont;
  • een werkgever mag van een werknemer verlangen zijn gezondheid in de gaten te houden en zonodig contact op te nemen met een arts.

Het eerste voorbeeld heeft als bijzondere consequentie dat een werkgever op eigen initiatief een werknemer voor 100% ziek kan melden, alleen op grond van een vermoeden van ziek zijn. Voor de verwerking in core systeem of verzuimapplicatie betekent dit niets, behalve in die gevallen waarin de medewerker zichzelf in een systeem placht ziek te melden. De ziekmeldingsprocedure heeft dan een ander startpunt.

Als een werknemer positief is getest door een arts, dan geeft de arts dit door aan de GGD. Als er door contacten van de werknemer kans op besmetting op de werkplek is, dan treedt een protocol van de GGD in werking. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

Actuele nadere informatie is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/corona-op-de-werkvloer