Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis

Geactualiseerd op 06-07-2020

Medio maart heeft het kabinet een noodpakket banen en economie aangekondigd. Het noodpakket bestaat uit diverse maatregelen die tot doel hebben dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en zorgen waar mogelijk voor behoud van liquiditeit van ondernemingen. Tussen medio maart en medio april heeft het kabinet een aantal fiscale maatregelen uitgewerkt, waaronder betalingsuitstel voor diverse soorten belastingen en het niet opleggen of vernietigen van betaalverzuimboeten.

De dialoog met belangenorganisaties, ondernemers en burgers over problemen rond werken en het coronavirus heeft geleid tot een aantal aanvullende maatregelen. De maatregelen die betrekking hebben op de onderwerpen loonheffingen en sociale verzekeringen, ofwel de beloning van medewerkers, worden hieronder nader toegelicht. De maatregelen zijn vastgelegd in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis. Het Besluit moet nog in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De beleidsmaatregelen hebben een tijdelijk karakter en zullen daarom worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken.

Versoepeling administratieve verplichtingen - identificatieplicht

De Staatssecretaris van Financiën staat toe dat de Belastingdienst tijdelijk een soepel standpunt inneemt in het geval dat een werkgever of werknemer gedurende de werking van genoemd besluit een wettelijke administratieve verplichting in redelijkheid niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. In een later stadium dient wel een inhaalslag te worden uitgevoerd om alsnog aan de administratieve verplichting te voldoen.

Een voorbeeld is de identificatieplicht bij de indiensttreding van een nieuwe werknemer. In de Wet op de loonbelasting is vastgelegd dat een werkgever voor de eerste werkdag de identiteit van een werknemer moet vaststellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. De werkgever maakt dan een kopie van het identiteitsbewijs en neemt het op in de loonadministratie. Indien de werkgever deze procedure niet volgt is het anoniementarief van 52% van toepassing.

Onder de huidige omstandigheden is het niet altijd mogelijk de identiteit van een werknemer vast te stellen aan de hand van een origineel document. Op grond van genoemd besluit kan toepassing van het anoniementarief achterwege blijven. Opname in de loonadministratie van een kopie van het document, al dan niet digitaal verstrekt, blijft echter wel verplicht.

Continuering vaste reiskostenvergoeding

Veel werknemers ontvangen een vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer met toepassing van de 214-dagenregel. Door de coronacrisis ondervindt het reispatroon van veel werknemers ingrijpende wijzigingen. Dit kan betekenen dat de werkgever de vaste reiskosten - onder normale omstandigheden op grond van fiscale regelgeving - moet aanpassen of tot het loon moet rekenen.

De Staatssecretaris staat toe dat een werkgever gedurende de werking van het Besluit voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen verbindt aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer. De werkgever kan deze goedkeuring ook toepassen voor een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie, verplicht bij een enkelereisafstand woon-werk van meer dan 75 kilometer. Dit betekent dat de werkgever voor deze periode mag blijven uitgaan van de oorspronkelijke berekening van de reiskostenvergoeding.

Een en ander betekent ook dat de fiscale ruimte voor reiskosten in een cafetariaregeling veelal ongewijzigd zal blijven.

Deze goedkeuringen hebben alleen betrekking op reiskostenvergoedingen waarop de werknemer uiterlijk op 12 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht kreeg. Reiskostenvergoedingen van na die datum dienen een afspiegeling van de werkelijkheid te zijn. Het alternatief is dat de werkelijke reiskosten alleen nog op declaratiebasis worden vergoed.

De goedkeuring laat onverlet dat werkgevers op grond van ondernemingsbeleid of eigen besluitvorming kunnen overgaan tot aanpassing van reiskosten- en andere kostenvergoedingen. Dit kan ook een - al dan niet tijdelijke - volledige bevriezing van de vergoedingen betekenen.

Overige vaste vergoedingen

De minister heeft vastgesteld dat ook andere vergoedingen beïnvloed kunnen worden door een gewijzigd werk- of mobiliteitspatroon. Dat wordt in de huidige situatie ongewenst geacht. De minister heeft daarom op 18 juni goedgekeurd dat gedurende de werking van het besluit ook andere vaste vergoedingen ongewijzigd worden voortgezet. Daarvoor wordt uitgegaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is.

Let op:

  • Deze goedkeuring geldt niet voor een vergoeding voor extraterritoriale kosten.
  • De goedkeuring ziet alleen op vaste vergoedingen waarop de werknemer uiterlijk op 12 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht kreeg.

Vrijstelling van een aantal Duitse netto-uitkeringen

Inwoners van Nederland die normaal gesproken in Duitsland werken, kunnen als gevolg van aan de coronacrisis gerelateerde maatregelen Duitse socialezekerheidsuitkeringen zoals “Kurzarbeitergeld”, “Insolvenzgeld” en “Arbeitslosengeld” ontvangen. Teneinde dubbele belastingheffing te voorkomen bij, eventueel gecombineerde, Duitse uitkeringen van € 15.000,- of minder. keurt de Staatssecretaris goed dat genoemde uitkeringen, ontvangen door een inwoner van Nederland in de periode van 11 maart 2020 tot en met 31december 2020, in Nederland worden vrijgesteld van heffing.

Voor nadere actuele informatie verwijzen wij naar de website van de SVB: https://www.svb.nl/nl/bbz-bdz/corvid19/coronavirus-grensarbeid