Geen BSN als gevolg van coronamaatregelen

Geen burgerservicenummer als gevolg van coronamaatregelen, en de toepassing van het anoniementarief

Het 'Besluit noodmaatregelen coronacrisis' kent voor de loonheffingen een versoepeling van administratieve verplichtingen. De versoepeling ziet op verplichtingen die werkgevers, gezien de bijzondere omstandigheden, niet in redelijkheid geheel of gedeeltelijk kunnen nakomen.

Achterwege blijven van het anoniementarief

Een (buitenlandse) werknemer is vanwege de coronamaatregelen in redelijkheid niet altijd in staat zijn burgerservicenummer (BSN) persoonlijk af te halen bij een gemeentelijk loket. Onder normale omstandigheden betekent de afwezigheid van een BSN toepassing van het anoniementarief. Dit is een voorbeeld van een administratieve verplichting die in redelijkheid niet kan worden nagekomen. In dit geval  kan er een beroep worden gedaan op het Besluit en kan de toepassing van het anoniementarief achterwege blijven.

In het besluit staat als voorwaarde dat de werkgever het niet kunnen nakomen van de administratieve verplichtingen zo snel mogelijk herstelt. Dat betekent voor het BSN dat gebruik moet worden gemaakt van de mogelijkheid het BSN schriftelijk aan te vragen.

Schriftelijk een BSN aanvragen

De werknemer kan schriftelijk een verzoek bij de Belastingdienst doen voor een BSN. Maar alleen voor situaties waarbij het in redelijkheid niet mogelijk is om in Nederland bij een gemeenteloket langs te komen. Dit is door de coronamaatregelen momenteel het geval.  

De werknemer moet de volgende gegevens aanleveren:

  • de reden waarom hij het Burgerservicenummer nodig heeft (bijvoorbeeld ‘voldoen aan de verplichte opgave bij indiensttreden bij een werkgever’);
  • zijn adresgegevens in het buitenland;
  • het telefoonnummer of e-mailadres waarop hij kan worden bereikt in het geval van vragen;
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
  • een woonplaatsverklaring van zijn woonland (via de gemeente waar hij woont) in het Nederlands, Duits of Engels. Als het krijgen van een woonplaatsverklaring een probleem is, wordt ook geaccepteerd een kopie van een recente afrekening gas, water en licht of een ander brondocument waaruit de woonplaats blijkt.

De werknemer kan daarvoor gebruikmaken van het (voor een andere situatie gemaakte) formulier 'Verzoek burgerservicenummer voor toeslagpartner (buitenland)'

Indien achteraf mocht blijken dat het gewone tarief ten onrechte is toegepast, moet met terugwerkende kracht het anoniementarief worden  toegepast.

Het niet hanteren van het anoniementarief (tabelcode 940) bij het ontbreken van een BSN leidt normaal gesproken tot een terugkoppelrapport aan de inhoudingsplichtige, met het verzoek om de fout te corrigeren. De Belastingdienst denkt nog na over een oplossing voor de komende terugkoppelingen.