Corona Noodpakket 2.0

Kabinet verlengt noodmaatregel

In een persbericht heeft het kabinet bekend gemaakt ondernemers en werkenden ook de komende periode financieel te ondersteunen vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. De kabinetsondersteuning is meer gericht op bepaalde doelgroepen en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel blijft zoveel mogelijk behoud van banen.

De nieuwe regelingen of verlengde regelingen met eventuele aanpassingen, waarvoor ruim 13 miljard euro is begroot, zijn te vinden in de Kamerbrief Noodpakket 2.0.

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen. De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.

Belangrijke wijzigingen zijn verder dat een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar:

  • geen winstuitkering aan aandeelhouders mag doen; 
  • geen bonussen aan het bestuur en de directie mag uitkeren en
  • geen eigen aandelen mag inkopen.

Verder blijft In de NOW 2.0 de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht. Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, ook voor de loonaangifte , is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd. Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Overige maatregelen

Overige nieuwe of uitgebreide maatregelen betreffen:

  • de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB; 
  • de verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO);
  • Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL).

Voor volledige actuele informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen