Maatregelen coronacrisis en Wet arbeidsmarkt in balans

Verlenging coulancetermijn schriftelijkheidsvereiste

Om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen geldt dat er sprake moet zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die schriftelijk is overeengekomen, niet zijnde een oproepovereenkomst.

Indien er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, dan wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. De werkgever is dan de hoge WW-premie verschuldigd. Wanneer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gesloten die van rechtswege is overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, is de lage WW-premie verschuldigd indien de oorspronkelijke schriftelijke arbeidsovereenkomst is aangepast aan de nieuwe situatie of in het geval de werkgever beschikt over een schriftelijk, door beide partijen ondertekend addendum bij de oorspronkelijke schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Omdat het vanwege het coronavirus niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk is om aan die voorwaarde te voldoen, is deze periode verlengd tot 1 juli 2020. Het coulanceregime, geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, geldt dus tot en met 30 juni 2020.

Mijn werknemers werken veel over in verband met het coronavirus. Hoe zit dat dan met de herziening van de lage WW-premie?

Over dit onderwerp zijn in verband met de coronacrisis door werkgevers veel vragen gesteld. Met name is de vraag gesteld of deze regel nog wel redelijk is te noemen.

Door het coronavirus kan de bepaling dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt - waardoor herziening van de lage WW-premie noodzakelijk is - tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld in de zorg). Om die reden is besloten deze regeling aan te passen om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De Minister van SZW zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

Met de bedoelde maatregel zal worden voorkomen dat in een aantal sectoren de personeelslasten nog verder oplopen door toedoen van de coronacrisis.