De premie Werkhervattingskas

Als je als werkgever werkt of van plan bent te gaan werken met mensen die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben, zijn er verplichte en onverplichte maatregelen. In deze whitepaper bespreken we (de premie voor) de Werkhervattingskas. Een instrument die een belangrijke rol speelt bij het in dienst nemen (of houden) van kwetsbare werknemers.

De Werkhervattingskas: hoe zit dat?

De groepen werknemers om wie het hier kan gaan zijn mensen met een ziekte of handicap, oudere werknemers of jongeren die als gevolg van ziekte of handicap een scholingsachterstand hebben opgelopen. Het kabinet ziet de inclusie van deze mensen op de arbeidsmarkt als een belangrijk beleidspunt en ontwikkelde daarvoor speciale regelgeving.

De overheid voert sinds de jaren ’90 een beleid dat is gericht op terugdringing van het ziekteverzuim en vermindering van de instroom van werknemers in arbeidsongeschiktheidsregelingen. Gedurende de eerste twee jaar ziekte is er de loondoorbetalingsplicht. Een werknemer die na twee jaar ziekte en als gevolg van arbeidsongeschiktheid minder dan 65% kan verdienen van zijn oude loon, valt onder de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Deze WIA kent twee soorten uitkeringen. De Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensvoorziening volledige arbeidsongeschikten (IVA).

Meer lezen over de Werkhervattingskas? Download de gratis whitepaper.

Download de whitepaper

* Verplichte velden