Uitvoering Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

UPDATE 8 juli 2020

NOW 2

Gedurende de periode van maart tot en met mei konden ondernemingen die als gevolg van de coronacrisis werden geconfronteerd met een omzetverlies van tenminste 20%, een beroep doen op een tegemoetkoming in de loonkosten, dit om te voorkomen dat men werknemers vanwege economische redenen moest ontslaan.

Omdat de coronacrisis ook na 1 juni 2020 nog voortduurt, is er op 22 juni 2020 besloten tot een verlenging van de tegemoetkoming in de loonkosten tot 30 september 2020. 

Bij deze nieuwe regeling (NOW-2) kunnen werkgevers in aanmerking komen voor de tegemoetkoming in de loonkosten indien sprake is van een acute terugval in de omzet met ten minste 20% gedurende een periode van vier maanden, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kan worden gerekend. Doel van de regeling is dat werkgevers zoveel mogelijk werknemers in dienst houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van deze terugval. Voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat geen winstdeling of bonussen worden uitgekeerd of eigen aandelen worden aangekocht.

Werkgevers die ook in NOW 1 in aanmerking kwamen voor een tegemoetkoming en de situatie niet verbeterd is kunnen ook in NOW 2 in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de loonkosten, de tweede periode moet in dat geval direct aansluiten op de eerste periode. 

Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over een aaneengesloten periode van vier maanden die ligt tussen 1 juni 2020 en 30 november 2020.

Als werkgever vraagt u de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom zal dus vastgesteld worden per loonheffingennummer. Men gaat hierbij uit van het loon voor de sociale verzekeringen uit tegenwoordige dienstbetrekking. Voor de compensatie van werkgeverspremies, bijdragen pensioen en opbouw van de vakantiebijslag is gekozen voor een opslag van 40%. Per individuele werknemer wordt bij het loon uitgegaan van maximaal twee keer het maximumdagloon per maand. Loon boven   € 9.538 per maand komt derhalve niet voor subsidie in aanmerking,

De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%.

Het subsidiebedrag wordt verlaagd met 5% indien de werkgever in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 een of meerdere meldingen ingevolge de Wet melding collectief ontslag (WMCO) doet om gedurende het subsidietijdvak 20 of meer werknemers te ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Dit geldt ook als de ontslagaanvragen niet voortvloeien uit een WMCO melding.

Omzetdaling

De omzetdaling kan worden bepaald door het een derde deel van de jaaromzet van 2019 te vergelijken met de omzet van vier maanden in 2020 die kunnen starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.

 • Indien men gestart is met een bedrijf of een onderdeel van een bedrijf heeft overgenomen tussen 1 januari 2019 en 1 februari 2020, dan moet men uitgaan van de omzet vanaf de startdatum tot en met 29 februari 2020, De uitkomst rekent men vervolgens om naar 4 maanden. De omzet gaat over de volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand.
 • Omzetverlies van buitenlandse dochterondernemingen die geen nederlands SV loon hebben mag men niet meetellen.
 • Indien men tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 bedrijfsactiviteiten of een bedrijfsonderdeel heeft afgestoten, dan rekent men het omzetverlies vanaf de datum waarop deze wijziging is ingegaan tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent men om naar 4 maanden. De omzet gaat over de volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand.
 • Voor de omzetdaling gaat men uit van de omzetdaling van natuurlijke- of rechtspersonen. Indien deze rechtspersoon of vennootschap deel uitmaakt van een groep zoals deze op 1 juni 2020 bestond, wordt uitgegaan van de omzetdaling van de totale groep. Hiervan kan alleen worden afgeweken als deze groep voldoet aan de in artikel 7 van deze regeling vermelde voorwaarden.

Verplichtingen

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in de loonkosten heeft de werkgever wel een aantal verplichtingen:

 • Werkgevers of rechtspersonen die een totaal voorschot hebben ontvangen van € 100.000 of totale subsidie van € 125.000 of meer, mogen over 2020 tot en met de datum waarop de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld, geen dividenden uitkeren aan aandeelhouders of bonussen aan de raad van bestuur en directie van het concern, of aan de rechtspersoon of de vennootschap. Dit geldt ook voor winstdelingen en de inkoop van eigen aandelen.
 • Werkgevers of rechtspersonen die een totaal voorschot hebben ontvangen van € 100.000 of totale subsidie van € 125.000, zijn verplicht om bij de aanvraag om vaststelling van de definitieve subsidie een accountantsverklaring te overleggen.
 • De werkgever heeft gedurende de subsidietermijn een inspanningsverplichting om zijn werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing voor behoud van werk.
 • De werkgever is verplicht om zijn ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, of als deze er niet zijn, zijn werknemers te informeren over de subsidieaanvraag.

De aanvraag

 • De aanvraag kunt u elektronisch indienen bij UWV vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020.
 • U kunt één subsidieaanvraag indienen per loonheffingennummer.

Bij de aanvraag vermeldt u:

 • de verwachte omzetdaling
 • de omzetperiode
 • uw loonheffingennummer
 • uw nummer van de Kamer van Koophandel
 • uw bankrekeningnummer waarvan ook de betalingen loonheffingen geschieden.
 • Daarnaast dient u te verklaren dat u voldoet aan de verplichtingen die zijn vermeld in de artikelen 15 en 17 van de regeling.

Beslissing

Voor UWV geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Uitbetaling voorschot

De betaling van het voorschot vindt plaats in twee termijnen en bedraagt 80% van de subsidie,zoals berekend op basis van de in de aanvraag aangegeven omzetdaling. 

Definitieve vaststelling van de subsidie

Werkgevers moeten binnen 24 weken na 15 november, of indien de periode na 15 november eindigt binnen 24 weken nadien vaststelling aanvragen van de definitieve subsidie.

Werkgevers of rechtspersonen die een totaal voorschot hebben ontvangen van € 100.000 of totale subsidie van € 125.000 zijn verplicht om bij de aanvraag om vaststelling van de definitieve subsidie een accountantsverklaring te overleggen

De Minister stelt de subsidie vast binnen 52 weken na ontvangst van de aanvraag, hetgeen kan leiden tot een nabetaling of terugvordering.

Gedetailleerde informatie over de NOW vindt u op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now