Uitvoering Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

UPDATE 6 mei 2020

Algemeen

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden.

Het betreft hier een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in loondienst zijn en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

De regeling geldt ook voor werknemers met een flexibel contract en voor werknemers met een nulurencontract. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de werknemers tijdens de periode waarover de subsidie wordt verstrekt, in dienst blijven en loon blijven ontvangen.

Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de periode maart 2020 tot en met mei 2020. Als werkgever vraagt u de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom zal dus vastgesteld worden per loonheffingennummer. Men gaat hierbij uit van het loon voor de sociale verzekeringen uit tegenwoordige dienstbetrekking. Voor de compensatie van werkgeverspremies, bijdragen pensioen en opbouw van de vakantiebijslag is gekozen voor een opslag van 30%. Per individuele werknemer wordt bij het loon uitgegaan van maximaal twee keer het maximumdagloon per maand. Loon boven € 9.538 per maand komt derhalve niet voor subsidie in aanmerking,

De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%.

Omzetdaling

De omzetdaling wordt bepaald door de omzet in de gekozen driemaandsperiode te vergelijken met de totale omzet over 2019, gedeeld door vier. Bij grotere concerns met meerdere bedrijfsonderdelen wordt het omzetverlies op concernniveau bepaald en niet per afzonderlijk bedrijfsniveau.

Op 22 april 2020 heeft de regering, in een brief aan de Tweede Kamer, de regeling verruimd. Deze verruiming houdt in dat, wanneer de omzetdaling van het gehele concern lager is dan 20% een werkmaatschappij (die een zelfstandige rechtspersoon is) die als gevolg van het coronavirus kampt met een omzetverlies van tenminste 20 % toch in aanmerking kan komen voor de NOW-subsidie. Voor deze werkmaatschappij gelden dan wel de volgende aanvullende voorwaarden:

 • er mag geen dividend worden uitgekeerd

 • er mogen geen bonussen worden uitbetaald

 • er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht

 • er moet een akkoord met de betrokken vakorganisaties over werkbehoud worden gesloten

 • er is binnen het concern geen personeels-BV

 

Verder zijn er de volgende aanvullende controlewaarborgen vastgesteld:

 • er mogen geen werkzaamheden worden overgedragen aan andere werkmaatschappijen

 • bij uitlening van werknemers wordt de omzetdaling gecorrigeerd

 • het transferpricing systeem mag niet worden aangepast

 • mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet van de werkmaatschappij toegerekend

De aanvraag

Werkgevers moeten bij het invullen van de aanvraag een aantal stappen doorlopen:

 • De werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%.

 • Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten aanvangen. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020.

 • De werkgever noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de door hem gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden.

 • Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld.

 • Voor bijzondere situaties (het bedrijf bestond niet gedurende geheel 2019; het bedrijf maakt onderdeel uit van een groter geheel), bevat de nadere toelichting op het formulier aanwijzingen voor de juiste berekening van het omzetverlies.

Werkgevers met meerdere loonheffingennummers die voor de gehele loonsom in aanmerking wil komen voor subsidie, moeten per loonheffingennummer een aanvraag indienen. 

Beslissing

Voor UWV geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Uitbetaling voorschot

De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. UWV streeft er naar om de eerste termijn van het voorschot binnen 2-4 weken te betalen aan de werkgever.

Het voorschot bedraagt 80% van de subsidie zoals berekend op basis van de in de aanvraag aangegeven omzetdaling. Bij de loonsom gaat UWV uit van de loonsom uit de polisadministratie over de maand januari 2020.

Definitieve vaststelling van de subsidie

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover subsidie is toegekend moeten werkgevers een vaststelling van de definitieve subsidie aan te vragen, in principe is hierbij een accountantsverklaring vereist.

Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag zal UWV de definitieve subsidie vaststellen, hetgeen kan leiden tot een nabetaling of terugvordering.

Aanvragen subsidie

U kunt NOW aanvragen vanaf maandag 6 april tot en met  zondag 31 mei 2020. Houd de website van UWV en Rijksoverheid.nl in de gaten voor de openstelling van de regeling. UWV verwacht werkgevers die een complete aanvraag indienen binnen twee tot vier weken te kunnen uitbetalen. Om werkgevers daarbij te helpen is vanaf 6 april op de website van UWV een checklist te vinden met de benodigde gegevens.

Zodra meer informatie bekend is over de praktische uitvoering, zullen wij die hier vermelden.

Gedetailleerde informatie over de NOW vindt u op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

Wijzigingen en aanvullingen

De werkgever die een tegemoetkoming aanvraagt, wordt geacht akkoord te zijn met het eventueel openbaar maken van informatie uit het subsidiedossier. Dit vloeit voort uit de algemene verplichtingen op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob).

Werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen op grond van artikel 10d van de Participatiewet werden geacht dit te melden bij de betreffende Gemeente. Ondertussen is aan de Tweede Kamer per brief gemeld dat is besloten dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden te accepteren. Hiermee is het melden bij de betreffende Gemeente vervallen.

In de regeling was bepaald dat de werkgever tijdig een Nederlands SEPA bankrekeningnummer moest overleggen. Deze bepaling is vervallen.