Vangnet en het coronavirus

No-riskpolis en NOW

Werkgevers hebben een loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar als hun werknemers ziek worden.  Daarom zijn ze vaak huiverig om mensen met een ziekte of beperking in dienst te nemen.

De no-riskpolis neemt deze drempel weg.

De no-riskpolis houdt in dat de werkgever:

  • een ziektewetuitkering krijgt als de werknemer ziek wordt;

  • geen hogere premie betaalt voor de Ziektewet;

  • geen hogere premie betaalt als de werknemer in de WGA komt;

De no-riskpolis geldt vijf jaar vanaf het moment van indiensttreding of vanaf de toekenning van een WIA-uitkering. Als een werknemer met een ziekte of handicap werkt (banenafspraak) of ‘beschut werk’ doet, geldt de no-riskpolis zolang de werknemer werkt. De no-riskpolis geldt ook voor werknemers die zijn opgenomen in het doelgroepregister en in dienst zijn getreden na 1 januari 2015.

Werknemer is geveld door coronavirus

Als een werknemer die is opgenomen in het doelgroepregister, ziek wordt als gevolg van het coronavirus, kan de werkgever op de gebruikelijke wijze een beroep doen op de no-riskpolis en een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.

De werknemer moet binnen zes weken nadat hij/zij ziek is geworden, ziek worden gemeld bij UWV. Dit kan via Digipoort of via de verzuimmelder.

De no-riskpolis is een compensatie voor ziekte en geldt niet als de werknemer niet ziek is, maar niet kan werken wegens bedrijfssluiting of wegvallen van werk als gevolg van het coronavirus. In dat geval geldt de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

Re-integratie

Ook tijdens de coronacrisis blijven werkgevers verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemers. In deze situatie zal niet alleen van werkgevers, maar ook van arbo-artsen en  arbeidsdeskundigen enige creativiteit verwacht worden bij het uitvoeren van re-integratieactiviteiten. Telefonisch of video-contact kan de gebruikelijke overlegvormen tijdelijk vervangen. In een later stadium kan een ‘inhaalsslag’ noodzakelijk zijn om volledig aan de Wet Poortwachter te voldoen..

Loonkostensubsidie

Als de werkgever van de gemeente loonkostensubsidie ontvangt voor een zieke werknemer, dan moet deze stopgezet worden tijdens het ziek zijn. Als de werkgever de werknemer tijdig heeft ziek gemeld bij UWV, stuurt UWV de gemeente een melding dat de loonkostensubsidie moet worden stopgezet. Het is voor alle partijen van belang dat dit tijdig gebeurt, om te voorkomen dat teveel betaalde loonkostensubsidie achteraf moet worden teruggevorderd.

Zwangerschapsuitkering en NOW

Het kan voorkomen dat een werkgever gebruik maakt van de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid en op basis hiervan gedurende drie maanden een voorschot ontvangt van UWV voor een tegemoetkoming in de loonkosten van zijn werknemers. Indien tijdens deze drie maanden een medewerkster met zwangerschapsverlof gaat heeft dat tot gevolg dat de werkgever voor haar zowel de tegemoetkoming in de loonkosten als de zwangerschapsuitkering ontvangt.

Achteraf wordt de definitieve tegemoetkoming in de loonkosten berekend aan de hand van de echte omzet in deze drie maanden en daarbij wordt de ontvangen zwangerschapsuitkering verrekend met het voorschot voor deze medewerkster.

De werkelijke ingangsdatum van het zwangerschapsverlof is voor het UWV niet van belang.