Verplicht vaccineren

Verplicht vaccineren

Verplicht vaccineren

Minister De Jonge gaf tijdens behandeling van de corona wet in september 2020 aan dat niemand verplicht kon worden om zich te laten vaccineren met het coronavaccin. Verplichte vaccinatie is in strijd met artikel 11 van de grondwet:

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Uitleg van deze wet geeft aan dat iedereen de baas is over zijn eigen lichaam. De overheid mag niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Dat geldt ook voor de toediening van medicijnen.

Verplichtingen van de werkgever

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet hebben werkgevers een zorgplicht voor hun werknemers voor wat betreft het beperken van risico’s bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Van een werkgever kan men niet verwachten dat hij veiligheidsgaranties geeft, maar hij moet wel maatregelen treffen waarmee schade in redelijkheid kan worden voorkomen en risico’s beperkt. Een van die maatregelen is het aanbieden van een vaccin tegen ziektes zoals corona.

Mag een werkgever van een werknemer eisen dat hij zich laat vaccineren tegen corona?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is jurisprudentie nodig waarbij de rechters het belang dat werkgevers hebben bij het verplicht stellen van vaccineren, moeten afwegen tegen het belang van werknemers om dat niet te doen.

Korten op het loon

Het is niet toegestaan om te korten op het loon als een werknemer zich ziek meldt omdat hij corona heeft, ook al heeft deze werknemer geweigerd om zich te laten vaccineren tegen corona.

Persoonlijk beschermingsmiddel

Er is jurisprudentie waaruit blijkt dat werkgevers, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, het gebruik van een persoonlijk beschermingsmiddel verplicht kan stellen. Het gaat hierbij niet alleen om het risico van de werknemer zelf maar ook om dat van zijn collega’s en patiënten.
Verplicht vaccineren is in die gevallen een voorwaarde om een functie te kunnen vervullen.

Een weigering tot vaccinatie kan in die gevallen leiden tot functieongeschiktheid met arbeidsrechtelijke gevolgen.

Ontslag na weigering

Arbeidsvoorwaardelijke maatregelen, zoals ontslag, zijn pas mogelijk als een werknemer zijn functie niet kan uitoefenen als hij niet gevaccineerd is. Als een ongevaccineerde werknemer een gevaar oplevert voor de gezondheid van zijn collega’s of derden, en deze gezondheid niet op een andere manier gewaarborgd kan worden is dat het geval, echter hiervoor is een wettelijke grondslag nodig die aangeeft dat bepaalde taken niet mogen worden verricht als er geen vaccinatie is. Op basis van een wettelijke grondslag kan de werkgever de ongevaccineerde werknemer tijdelijk ander werk geven of in het uiterste geval ontslaan.