Wet Verbetering poortwachter en corona

Algemeen

De Wet verbetering poortwachter heeft als doel om een zieke medewerker, indien mogelijk, zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen, en indien dit niet mogelijk is na 2 jaar naar een WIA-uitkering te begeleiden.

De werkgever en werknemer hebben via de Wet Verbetering poortwachter een aantal verplichtingen om dit te realiseren. Voldoet de werkgever niet aan de verplichtingen dan kan UWV een verlenging van de verplichte loondoorbetaling opleggen van maximaal 52 weken.

Re-integratieverslag

Bij een aanvraag WIA door werknemer dient een re-integratieverslag (RIV) meegezonden te worden waarin de re-integratie inspanningen van werkgever en werknemer beschreven staan in de eerste 2 jaar van ziekte. De werkgever is eindverantwoordelijke voor de geleverde re-integratie inspanningen van beiden.

Alvorens de claimbeoordeling WIA op te starten toetst UWV of de beschreven re-integratie inspanningen voldoende zijn geweest. Het is aan de werkgever om plausibel te maken waarom inspanningen wel of niet verricht zijn. Indien zonder deugdelijke grond de werkgever zijn poortwachterverplichtingen niet is nagekomen, legt UWV een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken op.

Indien de termijn op aangeven van de werkgever door Covid-19 dreigt te worden overschreden of de benodigde handtekening van de werknemer ontbreekt of anderszins, is coulance, dan wel maatwerk aan de orde en weegt UWV of de argumenten plausibel zijn. Zo ja, dan wordt geen (administratieve) loondoorbetaling opgelegd.

Inhoudelijke beoordeling RIV door UWV

Inhoudelijk wordt getoetst of er een maximaal mogelijk re-integratie resultaat is behaald. Als dit niet het geval is wordt gekeken of de re-integratie inspanningen wel voldoende waren en kan UWV, indien het niet mogelijk is de tekortkomingen te herstellen, een loondoorbetaling opleggen.

Als bepaalde inspanningen niet konden worden verricht vanwege de corona maatregelen en de werkgever heeft dit duidelijk aangegeven, dan kan UWV, indien er een deugdelijke grond is voor de nagelaten inspanningen, besluiten om geen loondoorbetaling op te leggen.

Ditzelfde geldt als nagelaten inspanningen niet hersteld kunnen worden vanwege een tijdelijke bedrijfssluiting door corona en de werknemer niet in staat is om thuis of elders (passende) arbeid te verrichten.

UWV heeft een landelijke loonsanctiecommissie ingesteld aan wie alle gevallen van loondoorbetalingen eerst worden voorgelegd alvorens ze worden opgelegd aan de werkgever. De LLC toetst of de op te leggen loondoorbetaling past binnen de grenzen van de redelijkheid, deze voldoende beargumenteerd is en of voldaan is aan verplichte procedures als hoor en wederhoor en geeft vervolgens een bindend advies. Voor bezwaarzaken is een Bezwaar-LLC ingericht.

Claimbeoordeling WIA

Indien de re-integratie inspanningen voldoende zijn of een door Covid-19 op te leggen loondoorbetaling niet aan de orde is, wordt de claimbeoordeling WIA gewoon opgestart.