De belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) geldt vanaf 1 januari 2020. Het doel ervan is om de verschillen in rechtspositie te verkleinen tussen werknemers met vaste en flexibele contracten. Deze whitepaper geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Compliant dankzij HRM-cloudsoftware

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking.
Vanaf dan krijgt iedereen dezelfde ontslagvergoeding per gewerkt half jaar, ongeacht de lengte van het dienstverband. De hogere transitievergoeding voor werknemers van vijftig jaar of ouder vervalt. Bovendien hebben werknemers vanaf dag één recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers daarnaast een compensatie aanvragen voor de verschuldigde  transitievergoeding wanneer zij een werknemer ontslaan, die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is.

Onder de WAB mogen werkgevers om een ontslag te motiveren verschillende ontslaggronden bij elkaar ‘optellen’. Als de rechter het dienstverband beëindigt op grond van een ‘cumulatiegrond’ (‘opgetelde’ gronden), dan kan de rechter daarbij wel een hogere transitievergoeding toekennen aan de werknemer. Het gaat om maximaal anderhalf keer het oorspronkelijke bedrag. Daarnaast kunnen werkgevers met werknemers gedurende drie jaar tijdelijke contracten sluiten, net zoals voor de invoering van de WWZ. Het gaat nog steeds om maximaal drie contracten. Ook de tussenperiode van zes maanden blijft gelijk.

Werkgevers moeten oproepkrachten voortaan minimaal vier dagen van tevoren oproepen. Als deze oproep later plaatsvindt, heeft de oproepkracht niet de plicht om te komen werken. Het is evenmin toegestaan om korter dan vier dagen van tevoren een oproep te wijzigen. Als een opdrachtgever dat wel doet, dan is deze werkgever in principe loon verschuldigd aan de oproepkracht. Als een oproepkracht twaalf maanden aaneen in dienst is geweest, dan moet de werkgever na afloop van dat jaar binnen een maand een aanbod doen voor een contract met een vaste omvang naar rato van het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand in het voorgaande jaar. Payrollers krijgen exact dezelfde rechten als ‘normale’ werknemers. Werkgevers betalen onder de WAB voor werknemers in vaste dienst een lagere werkloosheidspremie dan voor tijdelijk personeel. De hoop is dat deze maatregel werkgevers stimuleert om vaker vaste contracten aan te bieden.

Door de invoering van de WAB krijgen werkgevers te maken met veel nieuwe regels. HRM-cloudsoftware kan een deel van de resulterende werkdruk voorkomen, doordat de software automatisch rekening houdt met de WAB. Zo kunnen kostbare juridische fouten worden vermeden. Ook krijgen HRM-adviseurs tijd voor hun expertise en de eigenlijke kern van hun werk: organisaties toekomstbestendig te maken met vernieuwend personeelsbeleid. Doordat HRM-adviseurs hun expertise optimaal kunnen inzetten, krijgen actuele uitdagingen zoals werving en selectie, effectieve stresspreventie en het maximaal motiveren van medewerkers eindelijk de aandacht die ze verdienen.

Download de whitepaper

* Verplichte velden