Zorgbonus 2020

Algemeen

Zorgmedewerkers die zich tijdens de corona crisis gedurende de periode van 1 maart 2020 en 1 september 2020 hebben ingezet voor de zorg van patiënten of bestrijding van het virus, hebben recht op een bonus van €1.000 netto, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden.

De bonus is onbelast en heeft geen consequenties voor eventuele toeslagen of uitkeringen die men ontvangt.

Voor wie

De overheid schrijft op haar website dat de bonus toekomt aan ‘zorgprofessionals die tijdens de coronacrisis bijzondere prestaties leverden naast het dagelijkse werk.’ Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een overzicht gemaakt van beroepen die in aanmerking komen voor de zorgbonus.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/09/18/zorgbonus-overzicht-beroepen-en-functies

Om in aanmerking te komen voor een zorgbonus zijn de hoogte van het bruto jaarsalaris van eigen werknemers en de uurtarieven van ingehuurde krachten van belang.

 • Alleen werknemers met een bruto jaarsalaris, incl. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering dat lager is dan € 73.000 komen in aanmerking voor de bonus.
 • Voor ingehuurde werknemers geldt een bruto uurloon dat niet hoger mag zijn dan € 39
 • Voor ingehuurde zelfstandigen mag het bruto uurtarief niet hoger zijn dan € 88,90

De subsidie wordt verstrekt aan zorgaanbieders die op 1 september 2020 in het handelsregister stonden ingeschreven, met tenminste 2 werkzame personen en een hoofd- of nevenactiviteit met een SBI code.

Aanvraag

Zorginstellingen kunnen vanaf 1 oktober een subsidieaanvraag indienen bij de overheid door gebruik te maken van een digitaal aanvraagformulier.
https://co.formulierdus-i.nl/bonus/

De aanvraag moet uiterlijk op 29 oktober om 23.59 uur binnen zijn.

Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 1.800 per zorgprofessional De subsidie bestaat uit:

 • de aan de zorgprofessional uitgekeerde netto bonus van € 1.000;
 • als het een werknemer betreft, de daadwerkelijk afgedragen eindheffing, maximaal € 800 (percentage eindheffing 80%);
 • als het geen werknemer betreft, de daadwerkelijk afgedragen eindheffing, maximaal € 750 (percentage eindheffing 75%).

Toekenning

De minister neemt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing betreffende  de toe te kennen subsidie. Hij  verstrekt vervolgens een voorschot van 100% van de door hem berekende subsidie.

Verplichtingen zorgaanbieder

 • De zorgaanbieder is verplicht om de uitkering van de bonus voor eigen werknemers aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel zoals vermeld in artikel 31 van de Wet op de loonbelasting 1964.
 • De zorgaanbieder is verplicht om de uitkering van de bonus voor ingehuurde werknemers of zelfstandigen aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel zoals vermeld in artikel XXVI van het belastingplan 2021.
 • De zorgaanbieder is verplicht om aan de ingehuurde werknemer of zelfstandige aan wie hij de zorgbonus heeft toegekend, een schriftelijke bevestiging te sturen dat hij de verschuldigde eindheffing over de bonus heeft afgedragen aan de belastingdienst. 
 • De zorgaanbieder moet zijn administratie zodanig inrichten dat hieruit blijkt dat de bij de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen zijn nageleefd en de bonussen zijn uitbetaald. Voor uitbetaling van de zorgbonusen moet hij een afzonderlijke administratie bijhouden.
 • Voor de administratie en de daarbijbehorende bescheiden geldt een bewaartermijn van 10 jaar na vaststelling. 

Uitbetaling

De zorgaanbieder moet de netto zorgbonus zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 maanden na dagtekening van de subsidieverlening, uitkeren aan de zorgprofessionals.